Өрсөлдөөний тухай, Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулиудын хэрэгжилтийг орон нутагт хангах орон тооны бус зөвлөл ажиллаж байна

admin 2018-05-22 13:10:45
Өрсөлдөөний тухай, Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулиудын хэрэгжилтийг орон нутагт хангах орон тооны бус зөвлөл ажиллаж байна

Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны 233 дугаар тогтоолоор Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр баталсан ба тус хөтөлбөр болон Өрсөлдөөний тухай, Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулиудын хэрэгжилтийг орон нутагт хангах орон тооны бус зөвлөлийг аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр байгуулан ажиллаж байна.
Мөн Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын даргын тушаалаар Дорнод аймагт Өрсөлдөөний тухай, Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай, Зар сурталчилгааны тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиудад заасан хариуцлага хүлээлгэх эрх бүхий орон тооны бус улсын байцаагчид томилогдон ажиллаж байна.