АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ "ШИЛЭН ДАНС - ИРГЭДИЙН ХЯНАЛТ" АЯНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

admin 2020-05-20 09:37:38
АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Дорнод аймгийн Санхүүчдийн Холбоотой хамтран аймаг, сумын түвшинд Төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар зарцуулж байгаа эсэхэд www.shilendans.gov.mn цахим хуудсын мэдээллийг ашиглан иргэдэд хяналт үнэлгээ шинжилгээ хийх чадварыг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
Аймгийн ИТХ-ын ажлын алба