Шинж тэмдэгтэй хавьтлыг эмнэлзүйгээр оношлон шинжилгээгүйгээр эмчилгээнд хамруулна

admin 2021-09-08 12:02:20
Шинж тэмдэгтэй хавьтлыг эмнэлзүйгээр оношлон шинжилгээгүйгээр эмчилгээнд хамруулна

Эрүүл мэндийн Сайдын А/547 дугаар тушаалын дагуу шинж тэмдэггүй хавьтлаас шинжилгээ авахыг зогсоох, шинж тэмдэгтэй хавьтлыг эмнэлзүйгээр оношлон шинжилгээгүйгээр эмчилгээнд хамруулах, 6 дахь хоногийн тандалтын шинжилгээг шинж тэмдэггүй хүнээс авахгүй байх, жирэмсэн ба настан гэх мэт эрсдэлт бүлэгт илүү шинжилгээ хийж тушаалын хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу